برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

تحقیق c (353)

– ایجاد زمینه های اجتماعی و فرهنگی لازم به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و فضای بکر و طبیعی محدوده پروژه واهمیت عبور رودخانه از قلب شهر با پررنگ سازی اهمیت و نقش حیاتی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (352)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………134بخشیک: بررسینمونههادرایران……………………………………………………………………………………1353-1-1: مجتمعمسکونینگینجلفا…………………………………………………………………………1353 -1-2: خانهکامرانیه……………………………………………………………………………………………1383-1-3: مجموعهشوشترنو…………………………………………………………………………………….140بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج از ایران…………………………………………………………………………..144معرفی راسم بدران………………………………………………………………………………………………..1443-2-1: مجموعهاقامتگاهیکارمندانکارخانهسیمانسازی،شهرکفوهایس……………….1463-2-2: مجموعهمسکونیوادیصالح…………………………………………………………………….148خانههالاوا…………………………………………………………………………………………………………..151فصل چهار: معرفی پروژه……………………………………………………………………………………………………155مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….155بخش یک : معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………..155 گفتار اول: معرفی محدوده سایت و دلایل انتخاب آن………………………………………………….155 گفتار ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (351)

پلان تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………………..110برش تالارشهرلندن…………………………………………………………………………………………………………….111فصل اول-مبانی نظری 1-1 کلیات و تعاریف:1-1-1 مقدمه:با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود ،این شرایط خود نیازهای جدیدی را ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (350)

-2-2صرفه جویی انرژی………………………………………………………………. 7-2-21- تعریف انرژی ………………………………………………………………………….7-2-22-تاریخچه انرژی تجدیدپذیر……………………………………………………. 7-3-2-2 انواع انرژی های تجدید پذیر………………………………………………………. 73-2 -انرژی خورشیدی…………………………………………………………………………..9-1-3-2 سیستم غیر فعال (Passive)……………………………………………………….11-1-1-3-2 سیستم دریافت مستقیم…………………………………………………………… 13-2-1-3-2 دیوار ترومب………………………………………………………………………….13-3-1-3-2 آتریوم………………………………………………………………………………….. 14-4-1-3-2 اتاقک های شیشه ای چسبیده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (348)

نگارگری، کوزهگری، خیاطی و جزاینها فراهم میگردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خودرا نیز دارا هستند. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیتهای فرامنطقهای نیزمیپردازند. بسیاری از فرهنگسراها ویژهکار (تخصصی) ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (346)

2-3-4-4 نفوذ(حیطه عملکرد جاذبه)……………………………………………………………………………………….192-3-5 نظریه های گردشگری………………………………………………………………………………………………….202-3-5-1 بعد اقتصادی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………212-3-5-2 بعد محیطی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………..252-3-5-3 بعد فرهنگی- اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………..27 2-3-5-4 بعد سیاسی گردشگری(نقش دولت در گردشگری)………………………………………………………..312-3-5-5 دیدگاهها در مورد ورود گردشگران به کشور………………………………………………………………332-4 بررسی پیشینه ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (735)

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….31-2- بیان مساله41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق71-4- اهداف تحقیق91-4-1- اهداف علمی91-4-2- اهداف کلی و فرعی91-4-3- اهداف کاربردی91-5- سوالات تحقیق101-6- فرضیه‌های تحقیق111-7- تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق111-7-1- متغیر وابسته111-7-2- متغیر های مستقل121-8- روش تحقیق131-9- قلمرو تحقیق141-9-1- ادامه مطلب…